ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนได้ตั้งขึ้นเมื่อปี 2504

โรงเรียนวัดกลางใหม่(มิตรภาพที่ 24) ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2504 โดยผู้ใหญ่บ้านและผู้มีจิตรศัทธาในหมู่บ้านตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี นายช้อน สิวายพรหมณ์เป็นศึกษาธิการจังหวัด ซึ่งครั้งแรกเป็นสาขาของวัดโพธาวาส วันที่ 5 มีนาคม 2505 ได้รับอนุมัติให้เป็นโรงเรียนประชาบาล โดยอยู่ในกลุ่มโรงเรียนวัดสุนทรนิวาสวันที่ 1 ตุลาคม 2509 ได้โอนมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันที่ 25 พฤศจิกายน 2523 ได้โอนมาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ

      ด้านอาคารเรียน  แรกเปิดเรียนท่านพระครูประการสมาคุณ ให้ใช้ศาลาวัดกลางใหม่เป็นอาคารเรียน ซึ่งนางกอบกาญจ์น สร้างถวาย วันที่ 25 พฤษภาคม 2509 มูลนิธิมิตรภาพไทย-อเมริกัน โดยพลตรีเมคคาวเป็นประธานฝ่ายอเมริกาได้มาจัดกิจกรรมกระโดดร่มหาเงินได้ 73,790.30 บาท โดยมีพลเอกสายหยุด เป็นประธานฝ่ายไทย ได้สร้างอาคารเรียนในที่วัดซึ่งพระครู สาธรธรรมโฆษิต ให้ใช้จัดการศึกษา ในเนื้อที่ 7 ไร่ ครึ่ง แต่ยังไม่โอนกรรมสิทธิ์ให้สร้างเสร็จเมื่อ 27 มกราคม 2501 ทำพิธีมอบสมัย นายพร บุญประสบ ซึ่งเป็นผู้ว่าราชการสมัยนั้นโดยใช้ชื่ออาคารว่าอาคารมิตรภาพ

 

      ปีพ.ศ. 2515 ได้จัดสรรงบประมาณบำรุงท้องที่ 10,000 บาทสร้างโรงอาหาร และในปีเดียวกันนายชิต เฉลิมพงศ์ได้สร้างอาคารเรียน 1 หลัง 3 ห้องเรียน คิดเป็นเงิน 150,000 บาทสร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2516 ใช้ชื่ออาคารว่าชิตเฉลิมพงศ์”

 

      ปีพ.ศ. 2520 ได้งบประมาณสร้างบ้านพักคู 1 หลัง สร้างในที่ดินนางกอบกาณจ์น 30,000 บาท นายเหมือน ขวัญทองให้อีก80ไร่ ปี 2521 กรป.กลางสุราษฎร์ธานีได้บริจาควัสดุก่อสร้างสร้างส้วมให้ 2 ที่นั่ง โดยมีนายประดิษฐ์ ทับทิมทองผู้สร้าง

 

     ปี2522 ได้งบประมาณสร้างส้วม 4 ที่นั่ง และได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 017 สร้างเสร็จปี 2523 ปี2523ได้งบประมาณสร้างบ้านพักครูหลังที่ 2 เงิน 105,000 บาทได้งบประมาณที่เก็บน้ำฝน แบบ ฝ.33 เงิน 150,000 บาท ต่อมานางผ่องพรรณนิลสิงคหะ บริจาคเงิน 15,000 บาทสร้างห้องสมุดให้ 1 หลัง ปี 2526 ได้อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง งบ 269,800 บาท

 

    ปี2535ได้ต่อเติมอาคารชั้นล่างโดยนางอรุณ ศรีศุภลักษณาการคณะครู-ภารโรงสร้างเป็นเงิน60,000 บาท

     ปี 2536 นางสุนิสา วงศ์เจริญ สร้างห้องน้ำเด็กให้ 1 หลัง เป็นเงิน 50,000 บาท  และนายคงศักดิ์ พัฒนพิลาส สร้างป้ายโรงเรียนเป็นเงิน 50,000 บาท และในปี 2537 บริจาคซื้อเตร่องดนตรีไทยให้อีก 50,000 บาท

     ปี พ.ศ. 2537 ได้สร้างอาคารเรียนชั่วคราว 1หลัง 3 ห้องเรียนโดยสโมสรไลน์ออนบริจาควัสดุให้ ปี 2538 ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 2/28 จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 3,250,000บาทแต่นักเรียนเพิ่มมากขึ้นเพราะโอกาสขยายทางการศึกษา ในปี 2540 ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบเดิมอีก 1 หลัง และชั้นล่างเป็นห้องประชุม ตลอดระยะเวลาตั้งแต่ปีการศึกษา 2536 ถึงปัจจุบัน ได้มีการก่อสร้างสิ่งต่างๆเพิ่มเติมเช่น ส้วม 12 ที่นั่ง สนามกีฬา ห้องพิเศษต่าง ๆ

    ปี พ.ศ. 2540 ได้เลี่ยนอาคารชั่งคราวเป็นห้องสมุด ได้ปรับทำสนาม ทำถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 125 เมตร และรั้วด้านหน้าโรงเรียนเป็น อัลลอยด์ได้จากเงินจัดงานวันธารน้ำใจ

    ปี 2542 นางเสาวภา สิทธิสุทธิ์ บริจาคเงินสร้างห้องพยาบาล 40,000 บาท

     ด้านการจัดการเรียนการสอน เปิดทำการสอนครั้งแรกในปี พ.ศ. 2504 โดยมีนายจำรัส เพชรเรียงเป้นครูใหญ่ในปี 2521ต่อมาในปี พ.ศ.2522นายจรูญ จินตนพันธ์มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่เมื่อ5 พฤศจิกายน 2528 ต่อมาเมื่อวันที่ 30 กันยายน นายประดิษฐ์ วารีวานิช มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่จนเกษียณอายุ และในปีเดียวกันนายวินัย พันครุฑ ได้มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่จนถึงวันที่ 17 กันยายน 2535

      ในวันที่ 30 กันยายน 2535 นางอรุณ ศรีศุภลักษณาการมาดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนจนเกษียณอายุราชการหลังจากนั้นตำแหน่งผู้อำนวยการว่างอยู่ระยะหนึ่ง ต่อมา นายจำนงค์ นวลขาว ผู้ช่วยผู้อำนวยการรักการแทนผู้อำนวยการและต่อมาได้มีผู้มาดำรงตำแหน่งใหม่คือ นายสุนัย ตรียุทธจนปัจจุบัน

      เริ่มทำการเปิดการเรียนการสอน ครั้งแรกเปิดทำการสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ต่อมาในปี 2535 โดยผู้อำนวยการนางอรุณ  ศรีศุภลักษณาการ ได้ขอเปิดเป็นโรงเรียนขยายโอกาสขึ้น คือรับนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจนปัจจุบัน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s